Vispārējie noteikumi un nosacījumi uz 2007. gada 5. aprīli

§ 1 Līguma noslēgšanas / pasūtīšanas process

Uzskaitītās preces varat pasūtīt mūsu interneta portālos, izmantojot interneta pasūtījuma veidlapu, vai attiecīgi pa faksu un tālruni.  Sniedzot pasūtīšanas procesam nepieciešamās ziņas un nosūtot šo pasūtījumu, jūs iesniedzat juridiski saistošu piedāvājumu; tikpat likumīgs šajā ziņā ir pasūtījums pa tālruni, faksu vai internetā. Veicot pasūtījumu, jūs noteikti paziņojat, ka pieņemat šos Vispārējos noteikumus un nosacījumus un vēlaties iegādāties pasūtītās preces. Mēs apstiprināsim no jums saņemto pasūtījumu, oficiāli apliecinot tā saņemšanu; šis saņemšanas apliecinājums nav pasūtījuma pieņemšanas apstiprinājums. Līgums stājas spēkā pēc jūsu apstiprinājuma par preču saņemšanu, tomēr ne vēlāk kā pēc preču atpakaļ atdošanas termiņa izbeigšanās, t.i., pēc 14 dienām.

§ 2 Piegādes un samaksas vispārējie noteikumi

Visu informāciju attiecībā uz maksu par iesaiņošanu un nosūtīšanu, tāpat arī par samaksas noteikumiem lūdzam skatīt attiecīgā internetā portāla sadaļā par piegādes un samaksas noteikumiem. Attiecībā uz piegādēm ārvalstīs mēs paturam tiesības, iespējams, ierobežot maksājumu veidus.

§ 3 Anulēšanas noteikumi

Līguma paziņojumu varat divu nedēļu laikā atsaukt rakstveidā (piem., pa faksu, e-pastu), neminot iemeslus. Šis periods sākas ne agrāk kā no preču saņemšanas. Lai nodrošinātu atsaukuma termiņa ievērošanu, pietiek ar atsaukuma vai priekšmeta savlaicīgu nosūtīšanu.  

Atsaukums adresējams:
E- pasts: riepas123@delti.com vai
Adrese: Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hanover

Sakarā ar jūsu atsaukuma paziņojumu mēs lūgsim jūs brīvprātīgi informēt mūs par preču atdošanas iemeslu un sakoposim pārējo informāciju, kas nepieciešama jūsu atsaukuma ātrai un produktīvai apstrādei.   Lai jums nebūtu jācieš neērtības sakarā ar preču atdošanu, mēs paņemsim šīs preces no jums un atmaksāsim rēķinā iekļauto summu bankas kontā saskaņā ar mūsu datu bāzē saglabātajiem datiem. Līdz ar to jums nevajadzēs neko sūtīt uz administratīvo centru Hannoverē (adreses paziņošana ir paredzēta saskaņā ar likumu).

§ 4 Atsaukumu tiesiskās sekas

Spēkā esoša atsaukuma gadījumā abu pušu saņemtie darbības rezultāti un, ja nepieciešams, izmantotie labumi (piem., procenti) jāatdod atpakaļ. Ja saņemtais pakalpojums netiks atdots pilnīgi vai pa daļām, vai arī atdots pasliktinātā stāvoklī, jums būs jāatlīdzina, ciktāl nepieciešams, mūsu zaudējumi. Tas neattiecas uz priekšmetu nodošanu, ja to pasliktinājums radies tikai pārbaudes rezultātā - tāpat kā jūs varētu atklāt bojājumu veikalā.  Kas attiecas uz pārējo, jums, iespējams, nebūs nekas jāatlīdzina, ja priekšmets nebūs lietots, it kā būtu jūsu īpašums, un nebūs pieļauta nekāda tā vērtības samazināšana.

Priekšmeti, kurus nevarēs nosūtīt iesaiņojumos, tiks paņemti pie jums mājās. Atpakaļsūtīšanas izdevumus jāsedz jums, ja piegādātais priekšmets atbilst pasūtītajai precei un ja atpakaļ sūtāmā priekšmeta cena nepārsniedz 40,- eiro.

  -Anulēšanas noteikumu nobeigums-  

§ 5 Mūsu piedāvājums par atmaksāšanu 30 dienu laikā

Mēs vēlamies, lai visas mūsu piegādes jūs apmierinātu. Tāpēc jūs varat 30 dienu laikā atteikties no visām pie mums nopirktajām precēm. Šādas saistības pārsniedz juridiskos noteikumus, jo saskaņā ar tiem jums paredzētais atsaukuma laiks ir tikai divas nedēļas no preču saņemšanas.    Preču piegādes, kuras plānotas atbilstoši klientu specifikācijām, neietilpst mūsu labprātīgajā 30 dienu atmaksāšanas piedāvājumā un nav iekļautas arī atsaukuma tiesībās saskaņā ar § 312b BGB (Civillikumā).
Pilnībā samontētu riteņu nosūtīšana piegādātājam Delticom nav pamatota  ar juridiskām saistībām no tā puses un ir iespējama tikai pēc līgumā paredzētās piegādes summas 121 EUR apmaksas.

Šajās piegādēs cita starpā ietilpst visas pabeigto, katram klientam individuāli izgatavoto riepu piegādes.

Tomēr mūsu atmaksāšanas piedāvājumā nav iekļauti pasta un iesaiņošanas izdevumi.  Tas nozīmē, ka mēs pieprasīsim fiksētu likmi par nosūtīšanu un iesaiņošanu atbilstoši līgumiem ar patērētājiem, kuri atsauc pasūtījumu pēc atsaukumam paredzētā termiņa (no 15. līdz 30. dienai) izbeigšanās.   Uzņēmēji galvenokārt apmaksā nosūtīšanas un iesaiņošanas izdevumus. Plašāku informāciju, sevišķi attiecībā uz maksu par nosūtīšanu un iesaiņošanu, tāpat arī attiecībā uz mūsu 30 dienu atmaksāšanas piedāvājumu lūdzam skatīt attiecīgajā internetā portālā. Lūdzam izmantot mūsu transportēšanas iesaiņojumu. Aizsargājiet preces pret bojājumiem. Sagatavojot riepas nosūtīšanai, tām jābūt tīrām un sasietām kopā pa divām. Īpaši jāaizsargā gatavo riepu priekšpuse un mugurpuse, izmantojot pietiekami daudz kartona un saiņojamās lentes.  Mēs paturam tiesības apstiprināt atlīdzības prasības, ja atpakaļ sūtīšanas procesa laikā bojājumi radušies nepareizas rīkošanās vai nepietiekama iesaiņojuma rezultātā.    Transporta uzņēmumi pieņems tikai pietiekami iesaiņotas preces.  

§ 6 Īpašumtiesību saglabāšana

Mēs paturam tiesības uz visiem piegādātajiem priekšmetiem, kamēr izpildītas visas mūsu prasības pret jums vai pret personu, kas pieņēma preces.  Tas attiecas arī uz visām prasībām, kas rodas turpmāk. Lai aizstāvētu mūsu īpašumtiesību paturēšanu, mēs esam tiesīgi pieprasīt tūlītēju preču nodošanu, ja anulētas visas glabāšanas tiesības, ja vien nav likumīgi konstatētu vai neapstrīdamu pretprasību.  

§ 7 Atbildība par mūsu interneta portālu defektiem

Katrai attiecīgajai tīmekļa vietnei tiek uzturēts mūsu apstiprinātais noformējums. Mēs negarantējam interneta portālu atbilstību jūsu prasībām un to pieejamību jebkurā laikā bez pārtraukuma, savlaicīgi, droši un bez defektiem. Interneta portālu izmantošanas risks ir jūsu ziņā; konkrēti - mēs neuzņemamies atbildību attiecībā uz interneta portālu izmantošanas iespējamiem rezultātiem un par interneta portālos gūtās informācijas pareizību.  

§ 8 Intelektuālā īpašuma tiesības

Mūsu tīmekļa vietnēs ievietotos tekstus, attēlus, skaņas, grafikas, animācijas un video, kā arī to izkārtojumu aizsargā likums par autortiesībām un citām ar to saistītām tiesībām.  Šo tīmekļa vietņu saturu nedrīkst pavairot, izplatīt, mainīt vai darīt pieejamu trešajām pusēm. Dažās mūsu tīmekļa vietnēs ir arī attēli, uz kuriem attiecas trešo pušu autortiesības.  Ja nav noteikts citādi, visas preču zīmes mūsu tīmekļa vietnē ir aizsargātas. Mūsu tīmekļa vietnēs nav atļauts izmantot mūsu vai trešo pušu intelektuālo īpašumu.  

§ 9 Pienākumi attiecībā uz informāciju

Reģistrējoties jums jānorāda adrese un personas dati; mēs saglabāsim šos datus, kas nepieciešami pasūtīšanas procesam.  Protams, pasūtīšanas laikā vai vēlāk varat mainīt savus datus sadaļās "Mani pasūtījumi" vai "Kontakti" (atkarībā no interneta portāla). Pēc reģistrācijas jūs saņemat paroli un sava konta identifikatoru.  Jums jānodrošina paroles un konta nepieejamība jebkurai trešajai pusei. Jūsu pienākums ir nekavējoties informēt Delticom par ikvienu paroles vai konta ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu. Abas līgumslēdzējas puses var jebkurā laikā anulēt jūsu kontu, nenorādot iemeslus. Šādā gadījumā Delticom deaktivizēs vai izdzēsīs jūsu kontu un visus saglabātos datus.  

§ 10 Spēkā esošā likumdošana

Piemērojama ir vienīgi Rumānijas likumdošana. Netiek piemērota standartizētā ANO 1980. gada 11. aprīļa konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma - pārdevuma līgumiem (CISG; United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).  


Vai esat fiziska persona?

Ja jūs vēlaties iegādāties riepas savam transportlīdzeklim tiešsaistē, tad, lūdzu, klikšķiniet šeit.